thumbs
นายเทพนคร นามวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ
-
thumbs
นายวราวุธ คำงาม
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นางจันทร์ศรี สมพรมมา
ครู คศ.1
-
thumbs
นางอารี แสนพิมพา
ครู คศ.1
08-7955-2581
thumbs
นางเพลินพิชย์ วงชมภู
ครู คศ.1
08-3140-5174
thumbs
นางนรินทร์ทิพย์ รัตนพลที
ครู คศ.1
-
thumbs
นางละมัย กุญแจทอง
ครู คศ.1
-
thumbs
นางนัสชิราภรณ์ กอมาตย์
ครู
-
thumbs
นางสาวนันทิยา รู้ปัญญา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
-
thumbs
นางสาวสุธิดารัตน์ ช่วยจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางธนัชพร มีปัทมาฃ
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาววรรณวิไล พรมมา
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวสุข มณฑล
ผู้ดูแลเด็ก
-
thumbs
นางสาวศิระประภา มูลสาร
ผู้ดูแลเด็ก
-
thumbs
นางสาวมุจลินท์ สิงพิมพ์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวสุภารัตน์ ชินบุตร
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวดวงหทัย นามทองใบ
ผู้ดูแลเด็ก
-
thumbs
นางสาวจิราวรรณ์ จันทร์เทาว์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นายสุริยนต์ หาญชะนะ
นักการภารโรง

    person_upload/backend/groupphoto23_1.jpg

Share on Line
Share on Pinterest