thumbs
นายภานุสิทธิ์ อุ่นวัง
ห้วหน้าฝ่ายการโยธา

thumbs
นายอุทัย อินทำมา
นายช่างโยธา

thumbs
นายมนุ แสนพิมพา
ช่างไฟฟ้า

thumbs
นางทัศนียา ปัฐวี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

thumbs
นายสัมพันธ์ คนใหญ่
ผู้ช่วยช่างประปา

thumbs
นายบุญโฮม ทาบุราญ
พนักงานขับรถยนต์

Share on Line
Share on Pinterest