thumbs
นางพรรณวดี พรมทา
ผู้อำนวยการกองคลัง

thumbs
นางเรืองศรี โคตรแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

thumbs
นางสุภาภรณ์ สีสุพรรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

thumbs
นายวิวิธชัย คำมะนาง
นักวิชาการพัสดุ

thumbs
นางสาวสุมาวดี สายเชื้อ
นักวิชาการคลัง

thumbs
นายเชิดศักดิ์ เชื้อชำนาญ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสาวกานต์พิชชา คำภิรา
นักวิชาการเงินและบัญชี

thumbs
นายนภวิถี ชูเชิด
เจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวสุวรรณี วงศ์คำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

thumbs
นางสุภลักษณ์ ทาบุราญ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
087-2220376
thumbs
นางสาวสุพัตรา ตะโก
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
-

Share on Line
Share on Pinterest