การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ
O3 อำนาจหน้าที่
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบล
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

 

คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูติดต่อ/แผนที่ , จุดที่ 2 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยในเมนูบริการประชาชน
O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 

 
 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

จุดที่ 1 ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

จุดที่ 2 ชื่อเมนูกิจกรรม/ผลงาน

จุดที่ 3 ชื่อเมนูจดหมายข่าว

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 ย่อยในเมนูบริการ ชื่อเมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) 

จุดที่ 2 แบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมขวาข้างภาพปลัด

O9 Social Network

 

คำอธิบาย: block Facebook Fanpage หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาท้ายเว็บไซต์ฝั่งด้านขวาใต้แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อเมนูรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O17 E-Service
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 ย่อยอยู่ในหัวข้อบริการ ชื่อเมนูบริการออนไลน์ (E-Service)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน 
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

 

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

 

 
 
 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
1 ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
2 ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 

 

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

 

หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

 

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในบริการ ชื่อเมนูศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์

จุดที่ 1 ย่อยในเมนูบริการ ชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต

จุดที่ 2 แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริตฝั่งขวามือข้างภาพปลัด

031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

 

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบริการ ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่าง แบนเนอร์เมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน จะอยู่ฝั่งขวามือ
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

 

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกของเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 

 

 
คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อเมนูแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในผลดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

คำอธิบาย:หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ชื่อเมนูมาตรการควบคุมภายใน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

  

Share on Line
Share on Pinterest