นายพิศิษฐ์ รักษ์สกุลกูดอั้ว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ มอบหมายให้ นายจิณณวัฒน์ จันที ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และนายธนารมย์ มาจรูญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยอาสาปศุสัตว์ตำบลสำราญ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน สร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น

14 ม.ค. 2564

Share on Line
Share on Pinterest