โครงการเสวียนไม้ไผ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาทำลายใบไม้และเศษวัชพืช ลดปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ตำบลสำราญ (PM 2.5)

โครงการเสวียนไม้ไผ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การเผาทำลายใบไม้และเศษวัชพืช ลดปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ตำบลสำราญ (PM 2.5)


วันที่ 27 กันยายน 2564
    เทศบาลตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  จัดทำโครงการเสวียนไม้ไผ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  เพื่อรณรงค์ ลด  ละ  เลิก  การเผาทำลายใบไม้และเศษวัชพืช ลดปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ตำบลสำราญ (PM 2.5)  
    การทำเสวียน เป็นการนำเอาไม้ไผ่มาสานรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ ให้ใบไม้เศษไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติลดฝุ่นละอองจากการเผาใบไม้

Share on Line
Share on Pinterest