กิจกรรมการถักเชือกบ่วงบาศก์

กิจกรรมการถักเชือกบ่วงบาศก์

วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เทศบาลตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการเกษตร  “กิจกรรมการถักเชือกบ่วงบาศก์” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  และสืบทอดภูมิปัญญาด้านการถักเชือกบ่วงบาศก์  ให้แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลสำราญ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายอาคม  ศิลปดอนบม  นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม

Share on Line
Share on Pinterest